6. What are the other names of Sarsaparilla?

Sarsaparilla is also known as Sarsi, Salsaparrilha, Saparna, Smilace, Sarca, Smilax, Zarzaparilla.